TSO Logic aims to take data center energy wizardry to non-techies